Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació - Grau en Estudis Anglesos / Grau en Llengües Aplicades i Traducció
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Lleida / Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

 

El Grau en Llengües Aplicades i Traducció s’ofereix com una doble titulació, per la qual cosa els estudiants han de cursar un total de 360 crèdits, seguint l'esquema següent:

- 120 crèdits del Grau en Llengües Aplicades i Traducció
- 120 crèdits del segon grau que l'estudiant tria per fer la doble titulació (pot escollir entre: Estudis Anglesos, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans)
- 120 crèdits compartits entre les dues titulacions

Pla d'estudis de la doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

 

 

Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Matèries

Crèdits

Bàsiques

102

Obligatòries

162

Optatives

78

Pràctiques externes

6

Treball de fi de grau 12

TOTAL

360

 

 

PRIMER CURS

Codi

S

Assignatura

101252

1

Anglès per a finalitats acadèmiques

101250

1

Introducció a la lingüística

101258

1

Introducció als països de parla anglesa

101541

1

Llengua catalana

101591

 1 Llengua francesa I

101257

1

Panorama històric de la literatura en anglès

101251

2

Analitzar textos en anglès

101253

2

Anglès general I

101279

2

Desenvolupar habilitats escrites en anglès

101259

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101264

2

Fonètica i fonologia anglesa

101592

2

Llengua francesa II

 

SEGON CURS

Codi

S

Assignatura

101254

1

Anglès general II

101273

1

Historia i societat del Regne Unit

101256

1

Introducció als estudis literaris

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101292 Autobiografia en anglès

101278 Desenvolupar habilitats orals en anglès

101265

1

Gramàtica i significat en anglès

101540

1

Llengua castellana

101255

2

Anglès general III

101260

2 Eines de recerca en estudis anglesos

101267

2 Lingüística aplicada en anglès

101593

2

Llengua francesa III

101565

2 Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)

101953

2

Teoria de la comunicació

 

 TERCER CURS

Codi

S

Assignatura

101261

1

Escriptura acadèmica i creativa

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101291 Estètica literària

101282 L'anglès com a llengua global

101360 Ús avançat de l'anglès

101085

1

Fonaments i recursos per a la traducció

101558

1

Mediació lingüística i comunicació intercultural

101587

 1 Llengua francesa IV

101271

1

Teatre en anglès

101266

2 Llengua anglesa en context

101268

2

La narració breu en anglès

101285

2

Traducció (anglès)

101283

2

Llengües en contrast i en contacte

101551

2

Pràctica traductològica I (Francès > Català/Castellà)

101566

2

Tècniques de comunicació oral i escrita (Català)

 

 QUART CURS (inici curs 2020-2021)

Codi

S

Assignatura

101557

1

Aprenentatge i ensenyament de llengües

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101284 Aspectes particulars en llengua i lingüística anglesa

101361 Bilingüisme i multilingüisme

101296 Cultura popular en llengua anglesa i el món contemporani

-------- Literatures cosmopolites

101263

1

Història de la llengua anglesa

101555

 1 Pràctica traductològica inversa I (Català / Castellà > Anglès / Francès)

101293

1

Taller en literatura i gestió de l'oci

101554

1

Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i Francès >< Català/Castellà)

101262

2 Anglès avançat: oral i escrit

------

2

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101288 Anglés per a finalitats tècniques i professionals

101294 Taller de teatre en anglès

101564

2

Cultura i comunicació dels països de llengua francesa

101274

2

Història i societat dels Estats Units

101270

2

La poesia en anglès

101570

2

Pràctica Traductològica II (Anglès / Francès> Català / Castellà)

 

 CINQUÈ CURS (inici curs 2021-2022)

Codi

S

Assignatura

101272

1

Teoria crítica i literatura anglesa

101275

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101269

1

La novel·la en anglès

101560

1

Llengua i societat

101552

1

La traducció literària i de textos d’assaig (anglès >< català/castellà)

101553

 1 La traducció literària i de textos d’assaig (francès >< català/castellà)

------

2

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101289 Literatura i cinema en anglès

101290 Literatura comparada en anglès

------

2

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101287 Taller de competències escrites avançades en llengua anglesa

101295 Aspectes particulars en literatura i cultura anglesa

101297

2 Treball final de grau

101569

2

Treball final de grau

101556

2

La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (anglès i francès > català/castellà)

101568

2

Pràctiques en empresa i / o institucions